KNX – kombinera fastighetsautomation med framtidens teknik

Alla som planerar att bygga ett nytt hus, oavsett om det är en privat villa eller en kommersiell fastighet, ställs inför utmaningar när det gäller att ta hänsyn till en rad enskilda tekniska och finansiella krav. Dessa krav har ökat enormt under de senaste åren. Detta gäller särskilt inom områdena byggnation och elinstallation, där många olika faktorer måste beaktas.

Komfort

Nu för tiden förväntar sig alla mer komfort och bekvämlighet i vardag och arbetsliv. En modern elinstallation som kan manövreras enkelt och bekvämt gör livet mycket lättare.

Flexibelt

Med tanke på att de flesta byggnationer är konstruerade för att brukas i flera årtionden är det oundvikligt att man förr eller senare har behov av att ändra rumslösningar och funktion. Den självklara lösningen är att bygga funktioner som enkelt och kostnadseffektivt kan anpassas till brukarens behov utan att behöva göra stora ingrepp i väggar och elinstallation.

Kostnadseffektivt

Inte bara konstruktionskostnader, utan även löpande driftskostnader är avgörande för att säkerställa kostnadseffektiviteten i en investering av detta slag. Följande gäller: ju flexiblare byggnadens system kan möta nya behov och tekniska innovationer, desto större blir dess värde för pengarna. Och med växande miljömedvetenhet och ökade energipriser blir det också tydligare att fastighetssystem även måste innehålla intelligenta lösningar för energieffektivisering.

Trygg och säkerhet

Om en byggnad ska vara så säker som möjligt måste byggnadens system kunna reagera snabbt och intelligent i kritiska situationer, oavsett om någon är på plats eller inte. Med tanke på omfattningen och räckvidden va dessa krav, når konventionella elinstallationer snart gränsen för sin kapacitet. Att göra en anpassning och avgränsning till de delar av byggnaden som används blir dyrt och komplicerat samt att samordna driften av flera olika byggnader blir ett helt projekt.

Kort beskrivning

KNX är ett öppet och standardiserat system för hem och fastighetsautomation som installeras och används i hela världen (EN 50090, EN 13321-1, EN 13321-2). Främsta nyttan med KNX är att man kan knyta samman fastighetens tekniska funktioner som belysning, värme/kyla, ventilation, larm/övervakning, solskydd etc. i ett och samma system.

Då KNX främst ska ses som en standard för kommunikation mellan installationsprodukter finns egentligen ingen gräns för vilka områden tekniken kan integrera. Alla KNX-märkta produkter är kompatibla med varandra, oavsett fabrikat. Standarden innebär ett framtidssäkert fabriksoberoende system med fortsatt utveckling.

Med KNX minskar behovet av styr- och signalkablar samtidigt som fler funktioner kan skapas och förändras med lite eller inget ingrepp i den fasta installationen. Projekteringen förenklas och funktioner som ska distribueras i fastigheten kan enkelt adderas i sent skede utan fördyrande håltagningar och skadade brandtätningar. Multifunktionella produkter minskar behovet av skilda system och därmed tiden för installationsarbeten.

KNX används i alla installationer där integrering mellan olika fastighetsfunktioner är viktig, exempelvis kontor, skolor, kyrkor, industri- och offentliga lokaler, men även i privata bostäder där krav ställs på funktion och design.

Systemuppbyggnad

I ett KNX-system är alla enheter kopplade till en gemensam busskabel (två trådar) som installeras parallellt med huvudströmkretsen. Varje enhet har möjlighet att kommunicera med alla de andra. KNX-apparater brukar delas in i tre grupper: systemkomponenter, sensorer och aktorer. Dessa apparater monteras antingen i elcentralen eller som yttre apparater på vägg eller i apparatdosa. När en sensor aktiveras så skickas en signal till en eller flera aktorer som utför de önskade åtgärderna. Alla funktioner kan konfigureras och ändras löpande utan påverkan på den fysiska installationen.

Några fördelar med KNX:

  • färre ledningar
  • kortare installationstider
  • kortare om- och utbyggnadstider
  • reducerar energikostnader genom behovsanpassad styrning av belysning, värme/kyla och ventilation.
  • reducerar energikostnader genom energi- och belastningsstyrning
  • ökad komfort och högre säkerhet

Upptäck våra produkter för KNX och hemautomation här: https://www.se.com/se/sv/product-category/2200-knx-och-hemautomation/?filter=business-5-elinstallation-i-bost%C3%A4der-och-byggnader&parent-category-id=2200&parent-subcategory-id=88006