Det är dags att Agera Nu. Vad kan vi tillsammans göra för att stoppa klimatförändringarna?

Efter konferensen om klimatförändringar, COP25 i Madrid, är kännedomen kring begreppet ”Agera Nu” större än någonsin. Innebörden är att vi måste Agera Nu för att skydda vår värld och oss människor mot klimatförändringarna. Vår planet är utsatt för flera utmaningar, från att delar av våra hav töms på syre, till det akuta behovet att begränsa global uppvärmning till 1,5 grad Celsius, enligt överenskommen i det omtalade Parisavtalet. Vi måste gå från konceptualisering till att faktiskt agera, begränsa oss och minska de påfrestningar på vår planet som vi är ansvariga för och som vi redan idag märker av över land och hav, klimat, energi och ekosystemen.

#TimeForAction är Förenta Nationernas hashtag för att öka medvetenheten, ambitionen och agerandet både på individuell och kollektiv nivå. För båda delarna ser vi hur dagens ungdom allt oftare leder vägen framåt:
”Dagens ungdom har hittills haft en betydande roll och inflytande för att skapa medvetenhet för det akuta behovet av agerande för klimatet” -Patricia Espinosa, Förenta Nationernas exekutiva sekreterare för Klimatförändring under Youth Day, COP25.

Ett gemensamt tillvägagångssätt och samarbete bedöms nödvändigt för att kunna sammanstråla agerandet från staten, företag, teknologin, den akademiska världen och civilsamhället. Företagen har en viktig roll, då det inte längre räcker att kompensera för den potentiella skada man gör inom ett område genom att göra gott inom ett annat. Istället måste man ha ett holistiskt perspektiv och tillvägagångsätt för hela verksamheten. Inte bara uppmärksamma Förenta Nationernas Hållbarhetsmål (SDG), utan också reflektera över och förstå dem. Skapa förståelse kring alla områden som verksamheten kan ha påverkan på och vilka möjligheter som finns för att göra skillnad. Det innebär även företagets möjlighet att påverka alla steg i leverantörskedjan.

Att agera och föra ett övergripande hållbarhetsengagemang måste bli en given del både av företagens affärsstrategi, vid utformning av produkterbjudanden, men också påverka utvecklingen och valet av nyinvesteringar och teknologi. Detta genom att använda sitt ekologiska fotavtryck, verksamhetens ekologiska påverkan, som riktmärke.

Det akuta behovet att agera gäller också mobilisering, allokering och frigörande av de biljontals dollar som idag är bundna i privat kapital och hur dessa kan användas till hållbara utvecklingsobjektiv och på så sätt kunna begränsa SDGs finansieringsgap till 2-3 biljoner dollar per år innan 2030. En studie utförd av världsbanken visar på att antalet som lever under extrem fattigdom, det vill säga de som livnär sig på 1,90 dollar per dag, fortsatt kommer att överstiga 550 miljoner till 2030. För att försäkra att ”ingen lämnas i sticket” som SDG agenda förespråkar, är detta något vi måste ha fokus på, framför allt i utvecklingsländer.

På finansmarknaden har man redan börjat uppmärksamma möjligheter till hållbara investeringar. Från att transformera energi till nya sätt att framställa protein. Nya instrument uppstår för att identifiera SDG-relaterade investeringar och nya fondkällor. Dessutom växer nya utvecklingsinstitutioner fram och samarbeten inom den privata sektorn. Ett blandat tillvägagångsätt bedöms nödvändigt för att kunna kombinera den breda massan av publika och privata finansiella resurser tillsammans med konkreta instrument för att säkerställa resultat.

En transparent och offentlig redogörelse av klimatpåverkan är nödvändig som stöd för nya investeringar och för att skapa tillit. Världen kommer inte nå målet om den finansiella sektorn inte vet på vilket sätt företagen antar utmaningen och intressenter vill se öppenhet. Ett exempel är Schneider Electrics innovativa koldioxidmetod som kan kvantifiera koldioxidpåverkan för diverse investeringar, inklusive påtvingade föroreningar samt sådana som sparats eller undvikits. Detta både för att informera konsumenter och investerare, samt fungera som ett stöd vid beslutsfattande.

Rethink Energy, the Secret to Sustainable Success
Det krävs en hel del, men det går att bevisa att det inte behöver vara ”vinst eller syfte” utan att det går att kombinera de båda, framför allt när det gäller små och medelstora företag. Att bedriva en hållbar verksamhet behöver nödvändigtvis inte ses som enbart en kostnad, utan kan tvärtemot ses som en investering. Det är viktigt att upplysa och kommunicera alla dessa ageranden och engagemang även internt på arbetsplatsen, för att säkerställa att budskapet når fram till alla inom organisationen och att alla är medvetna, känner sig inkluderade i arbetet och motiverade till att bidra.

Förutom allt detta, så måste även konsumenters beteende förändras. Framför allt i och med att endast 1 av 10 säger att de planerar att minska sin energikonsumtion. Det finns fortfarande en avsaknad av medvetenhet gällande hur vår vardag påverkar, vare sig det gäller datastreaming eller enkla onlinesök. Allt gör skillnad. Genom att göra anpassningar som individ bidrar vi till att göra en skillnad. Vi måste gå från tankesättet att det är någon annans uppgift till att faktiskt ta ställning och agera. Istället kan vi samarbeta och tillsammans skapa gemensamma lösningar och en beteendeförändring som gör gott för både företag och det hållbara samhället. Det här är vår planet, och vi har bara en. Klimatförändringen är verklighet nu och vi måste Agera Nu!