Transformera dina fastigheter med digital innovation för hållbarhet och effektivitet

Den digitala mognaden inom fastighets- och bostadsbolag har de senaste åren ökat i en allt snabbare takt, något som vi tydligt märker även 2023. Höga energikostnader och osäkerhet på energimarknaden har drivit på behovet av digital transformation i alla verksamheter med ökat fokus på energieffektiva och hållbara byggnader. Det har blivit allt viktigare att noggrant samla in rätt data för verksamhetens och företagets behov, i syfte att få en bra överblick och beslutsunderlag som kan vara nödvändiga när åtgärder behöver vidtas för att nå uppsatta miljö- och hållbarhetsmål. Men även för att se att de insatser man tidigare prioriterat har gett rätt effekt. Nedan presenterar vi tre av våra lösningar på dessa utmaningar.

Schneider Electrics digitala tjänster för byggnader ger fastighetsägare och förvaltare nya möjligheter och rätt förutsättningar att skapa hållbara, effektiva och säkra byggnader. Vi erbjuder digitala tjänster och tekniska lösningar under hela byggnadens livscykelperiod. Från projekterings- och konstruktionsfas av en byggnad, till drift, underhåll och optimering under byggnadens livscykel. Vi hjälper våra kunder med teknikanpassningar när verksamheter förändras eller föråldrad teknik närmar sig slutet av sin livslängd.

Övervaka, säkra och effektivisera din energianvändning

Mätning och övervakning av en fastighets energiflöden är en viktig del i allt energioptimeringsarbete. Schneider Electrics lösning Power Monitoring Expert (PME) är ett automatiserat energiinsamlingssystem som ger dig insikt över din byggnads energianvändning, elkvalitet och identifierar potentiella energibesparingar. Så att du kan ta välgrundade beslut på vägen till en hållbar byggnad med netto noll-utsläpp.

Power Monitoring Expert ger dig som fastighetsägare:

 • Kontroll över byggnadens energiförbrukning och elkvalitet
 • Möjlighet att identifiera energibesparingsåtgärder
 • Möjlighet att integrera alla typer av mätare
 • Rapportera och följ upp framsteg
 • Möjlighet att reducera byggnadens Co2 avtryck
 • Frihet genom öppenhet och skalbarhet
 • Mer hållbara byggnader

Digitala och skalbara servicetjänster för byggnader

Schneider Electrics digitala tjänsteportfölj för byggnader innebär en tydlig förflyttning från traditionell service till ett preventivt och konditionsbaserat underhåll av byggnadens automationssystem. Den digitala tjänsten utför kontinuerliga funktionskontroller och analyser av byggnadens automationssystem i realtid, dygnet runt, årets alla dagar. Funktioner i fastigheterna som analyseras är bland annat värme, kyla, ventilation, belysning och energiflöden. Tjänsten identifierar ineffektiv fastighetsdrift där avvikelser kategoriseras och presenteras med förslag på vilka insatser som ger störst effekt utifrån energi, komfortmiljö eller underhållsperspektivet. Ett preventivt och konditionsbaserat underhåll bidrar till optimerad fastighetsdrift där oförutsedda driftavbrott helt elimineras, optimalt inomhusklimat uppnås, effektiv resursfördelning och bättre utnyttjande av medarbetares kompetens och kunskap.

Vår portfölj av digitala tjänster ger dig som fastighetsägare:

 • Optimerad fastighetsdrift
 • Förlängd livslängd av installerade system och komponenter
 • Effektiv och framgångsrik driftorganisation
 • Högsta IT-säkerhet genom ISO-certifierad mjukvara
 • Inga krav på ytterligare hårdvara
 • Fabrikatsoberoende – vilket öppnar upp för hela fastighetsbeståndet

Optimering med AI-baserade tjänster för byggnader

AI-tjänster för optimering av byggnadens automationssystem har en direkt påverkan på energiförbrukning, med minskade Co2 utsläpp som följd. Våra AI-optimeringslösningar arbetar för att få byggnader att förbruka mindre energi, förbättra inomhusklimatet och för att energiförbrukningen ska ske när det är som mest gynnsamt, exempelvis när energipriset är som lägst. Detta sänker driftnettot för fastighetsägaren, samtidigt som det bidrar till det energimarknaden behöver, sänkt energiförbrukning när efterfrågan på energi är som störst. Tjänsten kräver ingen ytterligare hårdvara och kan integreras med existerande system i byggnaden, viket också gör det enklare för kunder att arbeta skalbart med hela fastighetsbeståndet.

AI-optimering för byggnader ger dig som fastighetsägare:

 • Kontinuerlig optimering av byggnadens energianvändning
 • Optimerat inomhusklimat
 • Möjlighet att reducera byggnadens Co2 avtryck
 • Skalbarhet över hela fastighetsbeståndet
 • Inga krav på ytterligare hårdvara

Sammanfattningsvis innebär digitala tjänster för byggnader en tydlig förflyttning från traditionell service till konditionsbaserad service, som i kombination med energidriftoptimering via AI-funktionalitet ger förutsättningar för en hållbar byggnad med netto noll-utsläpp.

En liknelse är hur vi idag som privatpersoner alltmer använder smarta funktioner i vardagen för att exempelvis mäta vår puls, hur vår sömn och återhämtning ser ut, i form av vila och hur vi har motionerat och rört på oss. Liknande möjligheter har vi också för smarta och uppkopplade byggnader där vi får en tydlig överblick över byggnadens hälsotillstånd och faktiska skick i realtid. Så att våra byggnader mår och presterar bra, precis som för oss människor.

Oavsett vart du som kund befinner dig, vilka specifika behov eller förutsättningar ni har, så kan vi tillsammans se till att ni ges de bästa möjligheterna till att nå era mål och den ambitionsnivå ni har för er verksamhet och era byggnader.

Vill du veta mer om hur dessa tjänster kan implementeras i era byggnader?

Taggar: , , , , ,

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.