Den digitala transformationen kommer att förändra stålbranschen

Digital teknik förändrar världen och förbättrar dramatiskt hur organisationer fungerar. Idag står stål- och metalltillverkare inför en enorm möjlighet att omvandla sin verksamhetsmodell genom att implementera digital teknik, vilket gör det möjligt för dem att förbättra operativ effektivitet, kundservice, lagernivåer och vinstmarginal.

Typiska fördelar med en förbättrad och digitaliserad värdekedja inkluderar bättre kundinteraktion och upp till tvåfaldig ökning av servicenivåer, 2-4% förbättring av EBITDA och lagerminskningar med 10 dagar och mer.

”Att fånga dessa fördelar kräver inte en fullständig digital-transformation. Snarare kan företag snabbt dra nytta av ny teknik som prediktiv analys och datasjöar genom agila pilottester. Vidare kan resultat börja genereras redan inom några månader eller så snart som inom några veckor. Dessutom kan man börja generera en positiv ROI under sitt första år, vilket är en anmärkningsvärd förbättring från en traditionell IT-investering.” säger Mehrdad Bahmani, Operational offer manager i Schneider Electric.

  1. Utmaningar i branschen

Värdekedjor inom stål- och metallindustrin är extremt komplexa. Företag måste brottas med ett stort antal sammanlänkade volatila tillgångar, en stor mängd produktenheter, en mångsidig kundbas med varierande service- och kvalitetskrav och komplicerade distributionskanaler med olika marginalimplikationer.

Tillgångsutnyttjande (asset utilization) anses ofta vara en prioritet och incitamenten är strukturerade därefter, men dessa beslut tar ofta inte hänsyn till att alla affärsdrivande faktorer påverkar vinstmarginal, servicenivåer eller rörelsekapital.

”Anläggningar och tillgångar verkar ofta i silos, snarare än att de integreras för att möta ett större strategiskt mål. Försörjningskedjans chefer har begränsad tillgång till realtidsinformation, vilket gör att de inte kan förutse förändringar på marknaden. Som ett resultat agerar företag ständigt defensivt, utan förmåga att förutse och minska risker eller hoppa på kortsiktiga möjligheter. Detta kan leda till betydande värdeförluster.” säger Mehrdad Bahmani.

Stål- och metallföretag har ständigt försökt lösa dessa problem, men traditionella metoder för driftförbättring är nära sin gräns. För att bryta igenom den mänskliga förmågans flaskhals vid övervakning av komplexa system och utföra omfattande realtidsberäkningar, blir digitalisering kanske den enda lösningen.

  1. Hur hanteras möjligheten

För att framgångsrikt implementera och dra nytta av dessa nya digitala möjligheter måste man överväga tre faktorer:

⦁ Utnyttja kraften i data genom digital teknik

⦁ Bygga den digitala ”muskeln” i organisationen

⦁ Upprätthålla ett obevekligt fokus på direkt affärsvärde

Utnyttja kraften i data

För att effektivt kunna distribuera digital teknik är det viktigt att bryta ner problemet i specifika oberoende ämnen. Dessa så kallade ”användningsfall” kan distribueras sekventiellt och tillåter företag att fånga värden tidigt utan att vänta på att hela omfattningen ska implementeras.

Bygga den digitala muskeln

Medan företag kan uppnå snabba vinster med piloter, kommer vinsterna med digitala verktyg bara att bli hållbara genom bredare organisatoriska åtgärder. Det kan vara svårt att förändra kulturer och beteenden, men det är avgörande att i grunden förbättra prestandan. Avdelningar kan inte längre fungera i silos; digitalt möjliggör samarbete över hela företaget, men bara om silos öppnas för att främja en mer heltäckande bild av värdekedjan.

Dessutom kommer företag att behöva utveckla sin digitala förmåga genom att sätta rätt personer i tre nyckelroller:

⦁ Produktägare: ”VD” för ett givet projekt, som kräver både affärsmässig och digital kompetens

⦁ Datavetare/affärsanalytiker: experter som utför analysprojekt, samlar in data, konstruerar modeller och underhåller de faktiska algoritmerna

⦁ Scrum-master och agila coacher: experter som kan skapa rätt miljö i början av ett projekt och hjälpa team att arbeta på ett mer agilt sätt.

En del av dessa roller kan tillsättas genom utbildningsinsatser för interna talanger, men det kräver också attrahera nya talanger och bygga upp nya funktioner.

Att behålla ett obevekligt fokus på direkt affärsvärde

För att fånga det digitala löftet fullt ut måste företag fokusera på en tydlig väg till värde genom att koppla alla initiativ till kvantifierbara fördelar och aktivt spåra mot dessa. Digitalt gör det möjligt för företag att snabbt skapa värde genom att sätta in agila team som använder de insikter som skapats för att förändra arbetssätt redan i konceptutvecklingsfasen. Det finansierar resan, vilket gör att företag kan gå längre och gå snabbare i sin omfamning av digitalt.

  1. Sammanfattning

Jämfört med andra branscher, såsom media och detaljhandel, släpar digitaliseringen inom stål- och metallindustrin fortfarande efter. Men det innebär också att den som agerar först får en klar konkurrensfördel. Företag som ser möjligheterna från digitalt och tar medvetna steg för att dra nytta av den kommer att ge sig själva en hållbar fördel. De som inte gör det riskerar att hamna på efterkälken.

”Hur man gör en lämplig digital strategi är inte en lätt fråga att svara på. Vi föreslår inte att man gör stora investeringar och förväntar sig att det räcker. Digitaliseringen är en lång resa och inte ett snabbt hopp framåt. Agil användning av några marknadsbeprövade verktyg och initiativ kan hjälpa företag att testa och lösa befintliga problem. Det förbereder också företaget inför den framtida storskaliga digitaliseringen.” avslutar Mehrdad Bahmani.

Läs mer om våra lösningar för stålbranschen här.

Läs mer om hur du kan maximera ROI och hållbarhet i metaller genom den digitala transformationen här.