Under kontroll eller okontrollerat? Vad är statusen på ditt energiövervakningssystem?

Datakvalitén. En av de viktigaste parametrarna i all analys. Vad blir då konsekvensen i våra verksamheter när det visar sig att 98 procent av alla energiövervakningssystem har problem med datakvalitén?

När en verksamhets energiövervakningssystem har problem med datakvalitén kan det leda till kostsamma och felaktiga beslut. Det handlar om att utrustning, som inte övervakas fullt ut, kan leda till dolda problem som kan skada annan utrustning, verksamhet och personal. Att 98 procent av alla energiövervakningssystem har problem med datakvalitén visar på ett utbrett problem där behovet av pålitliga mätningar och ett system som kan presentera korrekt information är stort. Många har förmodligen förlorat känslan av kontroll och en del kanske inte ens är medvetna om problematiken och konsekvenserna i deras verksamhet.

Problemet kan i stor utsträckning härledas till att teknologin i våra fastigheter utökas och utvecklas i snabb takt, vilket ökar komplexiteten hos fastighetens energisystem. Risken är att översikten med tiden begränsas och att problem inte fångas upp. Exempelvis kan det handla om att ny utrustning inte övervakas fullt ut, vilket leder till dolda problem. Ju mer utrustning som ansluts och inte övervakas fullt ut desto större är konsekvenserna. Ett scenario som säkert många känner igen.

Smart verktyg för pålitliga resultat

Ny teknologi och tjänster kan idag hjälpa verksamheter genom korrekt mätning och analys av både energihanteringssystem och elnätet.

─ Idag har vi en mängd elektronik i våra elnät som aldrig tidigare skådats. Detta i sin tur skapar störningar som kan komma påverka andra apparater, såsom kablar eller transformatorer, berättar Kenneth Elfving Offer Manager på Schneider Electric och fortsätter:

─ Det är väldigt svårt att veta om ett mätsystem faktiskt mäter rätt eller inte. Av den anledningen har vi på Schneider Electric tagit fram verktyg som kan kontrollera att den data som kommer in är korrekt och att alla mätvärden är med. För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder ett mätsystem som ger dem information som de kan lita på för att kunna fatta korrekta investeringsbeslut, som till exempel energieffektiviseringsåtgärder. Vår analystjänst, EcoStruxure™ Power Advisor tar analys av enskilda mätvärden på apparatnivå till full systemanalys. Det är en enkel och åtkomlig diagnostik för proaktivt systemunderhåll, vilket hjälper våra kunder att säkerställa optimal elmätning och energikvalité i deras verksamhet, avslutar Kenneth.

Ditt energiövervakningssystem kommer aldrig vara bättre än den svagaste länken. Kenneth Elfving på Schneider Electric ger dig tips på tre viktiga frågor som du bör veta svaret på:

  • Har du övertoner i ditt elnät?
    Hög övertonshalt kan leda till ökad uppvärmning i apparater som transformatorer, brytare och kablar som i värsta fall kan orsaka skador och bränder.
  • Är du säker på att alla dina elmätare är korrekt inställda/inkopplade?
    En felvänd strömtransformator är svår att upptäcka och orsakar ett mätfel.
  • Är du ISO14001-certifierad och säker på att du lämnar rätt data?
    Många förutsätter att all mätdata är korret, men så är inte fallet i verkligheten.

Boka en kostnadsfri demo här – ta reda på hur Schneider Electrics analystjänst kan hjälpa dig och din verksamhet.

Systemdiagnostik på helt ny nivå – mer om analystjänsten EcoStruxure™ Power Advisor från Schneider Electric

EcoStruxure Power Advisor fungerar likt företagets fönster till det digitaliserade, strömförsörjande systemet och erbjuder ett flertal fördelar. Genom tjänsten kan företaget analysera elsystemet och bland annat se om mätare över- eller underrapporterar, detektera negativt värde, eller nollvärde. Power Advisor kan även analysera elkvalitén genom att bland annat kontrollera övertonshalt och ifall spänningen befinner sig inom gränserna.

Ett fungerande elsystem, med god elkvalité

När energieffektiviseringsåtgärder utförs kan dålig elkvalité uppstå som kan leda till faktiska skador på utrustningen.
─ Ofta börjar det med att en fastighet behöver se över sina system för att effektivisera energianvändningen. Processen sker vanligtvis i etapper, ett vanligt scenario är att belysningen byts ut från befintliga lampor till LED. I ett första steg minskar energiförbrukningen men det som inte syns i första hand, är att elkvalitén har försämrats. Elsystemet är nämligen inte anpassat till de nya LED-lamporna, vilket orsakar övertoner. Ju fler åtgärder som utförs desto större problem och risker berättar Valentin Monteiro, Business Development – EcoStruxure Power på Schneider Electric.

Energimätning för korrekt resultat

En del av styrkan med Power Advisor är dess heltäckande energiövervakningssystem Power Monitoring Expert.

─ Många energiövervakningssystem mäter bara kilowattimmar (kWh). Schneider Electric mäter i de enklaste elmätare 20-25 parametrar. På så sätt kan vi i nästa steg kan använda informationen för att utvärdera elkvalitén på ett heltäckande och korrekt sätt, säger Kenneth Elfving.

Det är inte alltid så att ”felen” Power Advisor detekterar faktiskt kräver åtgärd. Kenneth Elfving lyfter ett kundprojekt som exempel:
─ På en av våra större anläggningar genomförde vi en första mätning med Power Advisor. I elsystemet som bestod av över 5 000 mätpunkter, detekterade Power Advisor över hundratals fel. Det första vi gjorde var att tillsammans med kunden gå genom mätningarna.
Ibland kan det vara så att en mätare inte har ett verkligt fel, utan just ska bete sig på det sättet. Då talar vi om det för systemet – exempelvis ska just den här mätaren både kunna ge positiva och negativa energivärden. Det som var särskilt intressant i det här projektet var att Power Advisor upptäckte mätare som kunden inte visste var uppkopplade och att det saknades data från andra mätare. Med Power Advisor fick kunden möjlighet att utvärdera mer korrekta mätningar och fakturera sina kunder mer korrekt.

Läs mer om analystjänsten EcoStruxure Power Advisor här

Kenneth Elfving
Kenneth Elfving Offer Manager på Schneider Electric.
Foto: Schneider Electric