Nya krav för Energideklaration 2025

I Sverige är vi sedan länge energimedvetna. Energi är kostnadsdrivande och succesivt har vi även fått ett ökat miljömedvetande. Inom EU har beslut tagits om ett gemensamt direktiv för att hushålla bättre med energin och öka fastigheters intelligensnivå genom automatisering som därmed minskar miljöpåverkan.

Direktivet ”Energy Performance of Building Directive” (EPBD) har genomarbetats inom EU i flera omgångar sedan det klubbades igenom på FN:s ”Climate Change Conference” COP21 i Paris 2015. Medlemsstaterna har fått i uppdrag att införa dess innehåll som krav för ”Energihushållning”. Direktivet är ett av EU:s viktigaste då det är skapat för att förbättra byggnaders energieffektivitet och slutligen göra oss klimatneutrala. Direktivet tillämpas i Sverige genom Boverkets Energideklaration (BED) och våra kommuner är kontrollansvariga.

Vad är en Energideklaration?

 • En kartläggning av en fastighets energianvändning i drift.
 • Den beräknade energiprestandan anges i kWh/m2/år och benämns som primärenergital.
 • Beroende på primärenergitalet tilldelas en klass mellan A-G, där A=Bra (låg energianvändning) och G=Dålig (hög energianvändning).
 • Ytan som deklarationen omfattar är den uppvärmda arean (≥ 10 °C) och kallas Atemp.
 • System som omfattas är uppvärmning (värme och ventilation), komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Innehåller åtgärdsförslag för minskad energianvändning.
 • Utförs av en certifierad expert.
 • Är giltig i 10 år.

Digitaliserad driftövervakning blir ett krav

Det nya direktivet börjar gälla från första januari 2025 och omfattar inte bara nyproduktion utan det gäller även retroaktivt för ”andra byggnader än bostäder”, det vill säga kommersiella och offentliga byggnader med en nominell effekt överstigande 290 kW. Enligt Plan och Byggförordningens kap 3 § 15 anges kraven och i kap 1 § 3a förtydligas digitalisering. Det är krav på ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning då det fortlöpande ska övervaka, registrera, analysera och göra det möjligt att anpassa energianvändningen. Det ska även faställa riktmärken för energieffektivitet och informera om möjligheter till förbättrad energieffektivitet.

Detta är första steget av många där digitalisering är kärnan till att få kontroll över fastigheternas energi. Observera att när kraven börjar gälla så är det även retroaktivt för befintliga byggnader och det är Sveriges kommuner som är ansvariga för kontroll av att detta efterföljs. Se några viktiga datum i tidslinjen nedan.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, design

Automatiskt genererard beskrivning

Guide för att uppfylla kraven

Oavsett byggnaders komplexitet krävs det idag digitaliserad automation som är uppkopplad till ett Building Management System (BMS) och överordnat BMS med ändamålsenlig analysmjukvara för energiuppföljning och operationell effektivitet. Minskad energianvändning i byggnader genom integrerad styrning av byggnadstekniska system i BMS anses vara lågt hängande frukt i förhållande till andra åtgärder av energieffektivisering och minskning av CO2-utsläpp från byggnadsbestånd. BMS är alltså relevant för att uppnå energieffektivitet i både befintliga och framtida byggnader.

Ett modernt Building Management System (BMS)
Ett högpresterande BMS-system, till exempel EcoStruxure Building Operation (EBO), med ett digitalt användarvänligt gränssnitt gör det möjligt för operatörer att styra, övervaka energi, få larm och uppnå optimal operativ drift.

Energiövervakning

Med hjälp av övergripande energimätning för uppvärming, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel skapas energisignaturer, rapporter samt larm vid budgetöverskridande förbrukning så att kraven uppfylls. Detta har EcoStruxure Building Operation i sitt ”Sustainability Pack”.

Förslag: Mät alla olika subsystem med undermätare för att få full insikt om vart/när energin används. Detta kan tillämpas på all typ av mediaanvändning (vatten, el, värme, kyla, gas etc.).

Avvikelsehantering

Avvikelshantering är den enklaste formen av digital driftanalys. Med denna funktionalitet upptäcks fläktar som går utanför ordinare drifttid på grund av mauell drift, läckande ventiler eller börvärdesavvikelser som påverkar komforten.

Förslag: Building Advisor – Asset Health är en digital analystjänst med algoritmbaserad analys av tekniska avvikelser som energianvändning och avvikelser på komfort. Den är kontinuerligt uppkopplad och uptäcker fel långt före en tekniker som endast kontrollerar status sporadiskt. Den ger även larm med tydliga instruktioner om underhåll, som då utförs förebyggande dynamiskt efter behov och inte bara kalenderstyrt.

När det gäller analysalgoritmer kategoriseras de i tre segment:

 • Komfort: Avvikelse från baslinjen med verksamhetskonsekvenser.
 • Ekonomi: Brister i tekniken som ökar energianvändningen i förhållande till baslinjen med ekonomiska konsekvenser, där den uppskattade kostnaden även presenteras.
 • Underhåll: Analysen anger den uppskattade storleken på insatsen för avhjälpande av fel.

Fyra grundpelare att fortsatt beakta

 1. Hållbar: Minska koldioxidavtrycket genom optimerad drift, förhandla inköpsavtal av grön energi, utnyttja mikronät med förnyelsebara energikällor och system för demand/response. Miljöcertifiera dina byggnader. Certifiering som Miljöbyggnad, BREEAM och LEED kan användas som verktyg när du kravställer.
 2. Motståndskraftig: Se till att upprätthålla energiförsörjning och IT-säkerhet till din dagliga verksamhet genom att ha koll på kvalitet, behov och tillgänglighet för att säkerställa kontinueitet i verksamheten.
 3. Effektiv: Avgörande för att minska utsläpp och driftskostnader. Framsteg inom teknik och IoT-förberedda enheter ger fastighetsägare och operatörer möjlighet att använda ”Big Data” med hjälp av AI för att fatta bättre underbyggda beslut och minska sin driftsbudget. Undvik att skapa flera digitala tvillingar, skapa en tvilling som täcker hela livscykeln med konstruktion, genomförande, drift och underhåll. Det eliminerar ineffektivitet och minimerar systemunderhållet.
 4. Människan i fokus: Data och automatisering är avgörande för att säkerställa att fastigheter provisioneras på ett korrekt sätt för att uppfylla komfort- och välbefinnandekrav, samtpersonalproduktivitet. Att göra fastigheter smartare hjälper till att öka attraktionskraften,
  kvarhållande och differentiering.

Detta är bara början på den digitala resan. Synergierna är många och vill du veta mer om exempelvis hälsosamma byggnader kan du göra det här.

Om Schneider Electric
Schneiders syfte är att påverka genom att ge alla möjlighet att göra det mesta av vår energi och våra resurser, och därigenom överbrygga framsteg och hållbarhet för alla. På Schneider kallar vi detta Life Is On.

Vår mission är att vara den betrodda partnern inom hållbarhet och effektivitet.

Vi är en global ledare inom industriell teknologi som för med sig världsledande expertis inom elektrifiering, automation och digitalisering till smarta industrier, robust infrastruktur, framtidssäkrade datacenter, intelligenta byggnader och intuitiva hem. Förankrade i vår djupa branschkunskap tillhandahåller vi integrerade, helhetslösningar med AI-aktiverad industriell IoT med uppkopplade produkter, automation, programvara och tjänster, vilket levererar digitala tvillingar för att möjliggöra lönsam tillväxt för våra kunder.

Vi är ett företag för människor med ett ekosystem av 150 000 kollegor och över en miljon partners verksamma i över 100 länder för att säkerställa närhet till våra kunder och intressenter. Vi omfamnar mångfald och inkludering i allt vi gör, styrs av vårt meningsfulla syfte om en hållbar framtid för alla.

www.se.com/se/sv

Taggar:

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.