Värdet av hälsosamma byggnader

Det finns flera faktorer som bidrar till att driva utvecklingen av dagens och framtidens byggnader, såsom vikten av flexibilitet, effektivitet och hållbarhet. En smart och framtidssäkrad byggnad innehåller lösningar och system som enkelt kan dra nytta av ny teknik, anpassas vid förändrade behov samtidigt som dess ekologiska fotavtryck är så litet som möjligt.

Inomhusklimatets betydelse för hälsa, välmående och produktivitet

Ett annat tema som hamnar i ett allt större fokus vid byggnation, förvaltning och bedömning av byggnader är även inomhusklimatet och dess betydelse för vår hälsa och välmående. Idag tillbringar majoriteten av oss en överhängande del av våra liv inomhus. Enligt många studier, bland andra The 9 Foundations of a Healthy Buildning, tillbringar många av oss uppåt 90% av våra liv inomhus. Sätter vi denna siffra i perspektiv, innebär detta grovt uppskattat att vi tillbringar 329 av årets 365 dagar inomhus, eller över 21 av dygnets 24 timmar. Då en stor del av denna tid tillbringas inomhus på våra arbetsplatser blir vikten av ett gott inomhusklimat tydligt för att vi ska må bra och kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Det finns flera definitioner avseende vilka faktorer som påverkar vårt välmående och bidrar till en hälsosam byggnad att vistas i. Vanligen lyfts ventilation, luftkvalitet, temperatur, luftfuktighet och belysning som viktiga komponenter. Med luftkvalitet relateras bland annat till nivå av CO2 och VOC (flyktiga organiska föreningar). Enligt (Allen et al. 2017) kan grunden till en hälsosam byggnad summeras med nio faktorer; samtliga fem nämnda ovan men därtill även damm och partiklar, bullernivå, vattenkvalitet och säkerhet. Genom att ta hänsyn till dessa delar i byggnaden kan därmed en mer hälsosam inomhusmiljö utformas.

Enligt JLLs studie “A Surprising Way to Cut Real Estate Costs”, redovisas bland annat att anställdas produktivitet i snitt kan öka med 11% genom att förbättra ventilation, 3% genom individuell temperaturstyrning samt med 23% genom att förbättra belysningen. Andra fördelar som setts med mer hälsosamma byggnader är bland annat färre dagars sjukfrånvaro, högre lojalitet hos de anställda samt ökad möjlighet till byggnadscertifieringar (Muldavin et al 2017, Buildings Emerge as Drivers of Health and Profits, Corporate Real Estate Journal, 23 Oktober 2017.). Utöver att bidra till ett ökat välmående hos de anställda leder därmed hälsosamma byggnader till många ekonomiska fördelar.

Upplevelsen av inomhusklimatet på svenska arbetsplatser

Hur upplevs då inomhusklimatet på svenska arbetsplatser? Under 2020 genomförde Schneider Electric tillsammans med Novus en undersökning om inställningen till inomhusklimatet på svenska arbetsplatser inom vård och omsorg, utbildning, kontor och butik. Undersökningens syfte var bland annat att ge en indikation på upplevelsen av inomhusklimatet. Undersökningen visade bland annat att de vanligaste upplevda problemen med inomhusklimatet på arbetsplatsen var att det var dålig luft och för kallt, något som 36% respektive 39% av de tillfrågade uppgav. Två tredjedelar menade på att de hade upplevt hälsoeffekter av inomhusklimatet där trötthet var den vanligaste hälsoeffekten som hade upplevts av 35%. Var femte person som arbetade på kontor menade på att inomhusklimatet på arbetsplatsen hade gett upphov till ineffektivitet. Undersökningens resultat kan ses som ytterligare ett tecken på vikten av att inte glömma människan vid utformning av dagens och morgondagens arbetsplatser.
Ladda ner rapporten ”Byggnader för framtidens arbetsplatser”.

Lösningar för morgondagens behov finns tillgängliga redan idag

För oss på Schneider Electric är människan ständigt i fokus vid utvecklingen av våra produkter och lösningar. Våra lösningar tar hänsyn till flexibilitet, effektivitet och hållbarhet samtidigt som de hjälper till att bidra till ökat välmående hos dem som vistas i byggnaden.

Nyligen fick vi ett tillskott av rumsgivare som kan hjälpa till att ge en bild av hur luftkvaliteten ser ut i er byggnad. Serierna SpaceLogic Analog (SLA) och SpaceLogic Protocol (SLP) möjliggör mätning av allt från temperatur, RH, CO2 till VOC. De kan användas i allt från skolor, kontor, sjukhus till hotell och passar både vid nybyggnation och modernisering då de är kompatibla med lösningar från Schneider Electric såväl som tredjepartslösningar.
Läs mer om SpaceLogic Analog och SpaceLogic Protocol.

Schneider Electrics The Connected Room Solutions möjliggör en mer flexibel lösning på rumsnivå för styrning av belysning, temperatur och solljusavskärmning. Lösningen erbjuder en mer personlig och anpassad upplevelse för byggnadens besökare, samtidigt som den ökar driftseffektiviteten och möjliggör ökad flexibilitet och anpassning vid förändringar i byggnadens planlösning.
Läs mer om The Connected Room Solutions.

Möt dagens och morgondagens behov och utmaningar samtidigt som du upprätthåller en produktiv och bekväm miljö för de som vistas i byggnaden. Fastighetsautomationssystemet EcoStruxure™ Building Operation (EBO) skapar förutsättningarna för att samla, strukturera, analysera och agera på byggnadens data. Systemet har inbyggt stöd för effektiv hantering och lagring av stora mängder data vilket är en viktig grundsten i dagens och framtidens allt mer uppkopplade byggnader.
Läs mer om EcoStruxure™ Building Operation.

Linnea Lunnbäck,
Produktchef Fastighetsautomation Schneider Electric Sverige

Taggar: , , , , , , , , , , , ,