Fyra anledningar att digitalisera drift och underhåll av byggnader

Nära 75 procent av en byggnads livscykelkostnad består av kostnader för drift och underhåll. Argumenten bakom varför fastighetsservicen bör digitaliseras handlar dock inte enbart om att sänka kostnaderna. Lika viktigt är det för att uppnå ökad kvalité, komfort och hållbarhet, och framförallt för att skapa bättre förutsättningar för människorna som utför arbetet.

I takt med att komplexiteten i byggnader ökar ställs högre krav på personalen som arbetar med drift och underhåll – färre kommer behöva utföra mer, utan att sänka kvalitén. Fördelen med digital fastighetsservice är att den hjälper till att optimera effektiviteten och skapar förutsättningar för ett modernt arbetssätt för personal som arbetar med fastighetsförvaltning. Organisationer kan nu ta steget och förflytta sig från en traditionell service till en framtidsorienterad och konditionsbaserad service som bygger på varje enskild byggnads unika behov och förutsättningar. För personalen innebär det att de kan arbeta mer effektivt, datadrivet och digitalt.

Enligt en undersökning från 2019, som genomfördes på uppdrag av Schneider Electric, undersöktes inställningen till digitalisering bland 125 fastighetsbolag. 45 procent av de tillfrågade uppgav att de arbetar mest reaktivt med underhåll och 31 procent svarade att de saknar verktyg för kontinuerlig uppföljning. 29 procent svarade att deras system är komplext och det tar för lång tid att hitta det som är viktigt för stunden. Många är därför säkert tacksamma för att det börjar introduceras verktyg på marknaden för att adressera dessa utmaningar. Ett av dessa är den digitala servicetjänsten med molnbaserade analysmotor, Building Advisor från Schneider Electric.

Fyra anledningar att digitalisera driften och underhållet

Konditionsbaserad service möjliggör en proaktiv och förutseende (prediktiv) strategi
För många som arbetar med fastighetsförvaltning är vardagen händelsestyrd, vilket kan orsaka både stress och ineffektiva arbetsinsatser.
Med hjälp av Building Analytics kan arbetet bli mer effektivt genom att verktyget både sköter en stor del av det manuella rutinarbetet samt hjälper till att prioritera åtgärder utifrån byggnadens kondition och vad som är viktigt för dagen. Genom att använda verktyget och arbeta aktivt med de prioriterade åtgärderna kan man minska 29 procent av oplanerat underhåll, vilket i längden leder till en mindre händelsestyrd vardag och färre oförutsedda utgifter.

Hållbara arbetssätt som i högre utsträckning kan genomföras på distans
Man kan göra en jämförelse med mejlen – tänk att du har ett analysverktyg som kontinuerligt analyserar alla dina mejl och sedan sorterar dem efter kategori och prioritet. Exempelvis de mejl som är viktigast att du svarar och agerar på för dina kunder, ditt närmaste team och för företaget. Om vi vet vad vi ska prioritera blir det lättare att vara produktiv och undvika onödiga följdmejl och samtal. Dessutom vet vi att det som är viktigast verkligen blir utfört, vilken är en viktig faktor för att minska stress.
Building Analytics analyserar hela byggnaden och ger personalen roten till problemet. Det gör att de kan spendera mindre tid på felsökning som ofta innebär både en och flera besök på plats. Många av åtgärderna – nära 80 procent – kan dessutom avhjälpas på distans genom de uppkopplade systemen.

Agera utifrån faktisk livslängd – mer säkert, energieffektivt och hållbart
Många sätter upp planer för vad som ska utföras och när baserat på uppskattad livslängd och avskrivningstider. Detta leder ofta till att komponenter byts för tidigt med syfte att undvika störningar i driften. Det är dock ingen garanti för att dessa kommer att hålla.
Fel i byggnaden går oftast inte från 0 till 100 på en gång, utan skicket på komponenten avtar ofta över tid. Ju längre tid det går innan man identifierar ett problem, desto större kan dessutom konsekvenserna bli. Med hjälp av Building Analytics kan man använda produkten under hela dess faktiska livslängd. När dessa inte avyttras för tidigt har det positiva effekter både på miljön och verksamheten, som undviker för tidiga investeringar och höga kostnader för driftstopp och dess följdeffekter. När det kommer till energieffektiviteten kan man reducera energikostnaden genom att säkra att hela systemet är i bra kondition och skick – att alla system samverkar i samtliga driftfall och att det presterar på det mest effektiva sättet.

Bättre inomhusklimat och ökad komfort för hyresgäster
För hyresgästerna har man sett många fördelar med att vistas i lokaler med bra komfort. Bland annat ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro vilka är två väldigt viktiga parametrar exempelvis inom sjukvård, skola och på arbetsplatser.
Verktyget från Schneider Electric hjälper till att prioritera arbetet så att man kan agera i tid innan hyresgästerna blivit lidande orsakat av en försämrad komfort. På detta sätt kan man minska antalet felanmälningar med hela 33 procent, vilket både frigör tid och ger mer nöjda hyresgäster.

Om Building Advisor

Den digitala servicetjänsten från Schneider Electric delar in identifierade avvikelser i kategorierna energi, komfort och underhåll. Var femte minut tar analysverktyget fram ett faktabaserat underlag om byggnaden, vilket skapar förutsättningar för rätt insats vid rätt tidpunkt. Informationen (data) analyseras för att hitta möjliga energibesparingar, effektivisera service och underhåll samt optimera komforten för hyresgästerna.

Boka en kostnadsfri online-demo med Malin Andersson, produktchef på Schneider Electric https://go.schneider-electric.com/SE_201910_BuildingAnalytics-Book-a-demo.html?source=Content&sDetail=BuildingAnalytics_book-a-demo_SE